Wijkverpleging

Persoonlijke verzorging & verpleging

Zodra een cliënt zich heeft aangemeld bij HVP Zorg, gaat HVP Zorg als volgt te werk:

Binnen één dag na aanmelding van de klant neemt de zorgcoördinator telefonisch contact op met de klant en/of diens vertegenwoordiger voor het maken van een intakeafspraak. De basisgegevens worden in het digitale systeem ingevoerd.

De zorgcoördinator voert een voorlopige indicatie in, wanneer de zorg binnen 24 uur moet starten en informeert de afdeling planning over het aantal zorgmomenten, minuten, soort zorg, plaats, tijdstip en welk deskundigheidsniveau van de in te zetten zorgverleners. Hierbij word altijd gecontroleerd op de bevoegd- en bekwaamheid van het uitvoerende personeel.

Binnen uiterlijk 5 werkdagen na deze aanmelding stelt de zorgcoördinator het zorgplan op aan de hand van de geïnventariseerde en besproken zorg tijdens het intakegesprek. HVP Zorg zal ernaar streven om het intakegesprek en het opgestelde zorgplan afgerond te hebben voor aanvang van de zorgverlening. Hierbij is HVP Zorg wel afhankelijk van overige instanties en hulpverleners als huisartsen, transferpunten van ziekenhuizen en eventuele overige verwijzers voor wat betreft de aanmelddatum van klant.

Tijdens het intakegesprek toetst de wijkverpleegkundige of de verzekerde recht heeft op zorg.

De wijkverpleegkundige toetst en benadrukt de regie, het zeggenschap en de inzage met betrekking tot het zorgplan bij de klant of diens vertegenwoordiger en vermeldt dit ook duidelijk in het op te stellen zorgplan.

De wijkverpleegkundige vermeldt duidelijk in het zorgplan welke afspraken er gemaakt zijn met de mantelzorg en hun eventuele hulp en ondersteuning die zij kunnen en willen bieden ter aanvulling op de zorg van HVP Zorg.

Het volgens OMAHA opgestelde zorgplan wordt na het opstellen uitgereikt aan de klant ter ondertekening (in tweevoud) en zal gezamenlijk met de indicatiestelling vanuit OMAHA, thuis in het dossier bij de klant blijven.

HVP Zorg bespreekt in ieder MDO/zorgplan-bespreking het medicijn gebruik van cliënten van 65 jaar of ouder die langdurig gebruik maken van 5 of meer geneesmiddelen waarvan tenminste een van deze geneesmiddelen behoort tot de ATC-klasse A of B. Bovendien wordt nagegaan bij de huisarts en/ of apotheker of er een medicatiecheck heeft plaatsgevonden. Dit wordt vastgelegd in het zorgdossier.


Maatwerkvoorziening

Ondersteuning en huishoudelijke hulp

Wanneer u bij ons aanklopt voor ondersteuning of hulpverlening, kijken wij eerst of u al in het bezit bent van een toekenning. Indien u al in het bezit bent van een toekenning voor ondersteuning of hulp en u wilt overstappen naar HVP Zorg, wordt er met u eerst een omzetting geregeld. Indien u niet in het bezit bent van een geldige toekenning voor hulp, wordt er samen met u naar uw situatie gekeken. Naar aanleiding van de situatieschets wordt er dan samen met u besloten of u wel of niet in aanmerking komt voor een aanvraag voor ondersteuning of hulp. Indien u hiervoor wel in aanmerking komt, kunnen wij u bij de aanvraag ondersteunen.

Nadat de toekenning binnen is, wordt er zo snel mogelijk een intakegesprek gehouden. Tijdens de intake worden uw wensen en behoeften ook besproken. Vervolgens kan de ondersteuning en/of hulpverlening starten.


Eigen bijdrage

Als u Huishoudelijke Hulp vanuit de gemeente WMO ontvangt, moet u een eigen, door het CAK berekende, inkomensafhankelijke bijdrage betalen aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Dit geldt ook voor Wlz-indicaties, maar niet voor Zvw-indicaties voor verpleging en verzorging (wijkverpleging) en dagbesteding of begeleiding.

Vanaf 2018 hoeft u geen eigen bijdrage voor de WMO te betalen, als;
 • U getrouwd bent of samenwoont,
 • U, uw partner of u beiden jonger bent dan de AOW-leeftijd, en
 • Uw bijdrage plichtige inkomen in 2018 lager is dat de inkomensgrens van uw gemeente. In de meeste gemeenten is deze inkomensgrens € 35.000.

Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u terecht op www.hetcak.nl  of 0800 1925 (voor ondersteuning vanuit de WMO) of 0800 0087 (voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg).


Financiering en aanmelding

De financiering van de zorg kan op verschillende manieren. Hieronder kunt u lezen welke manieren dat zijn.

 • Vanuit de Zorgverzekeringswet. Hiervoor is er een indicatie van een wijkverpleegkundige nodig
 • Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hieronder vallen alle soorten indicaties die vanuit de WMO toegekend worden
 • Vanuit de persoonsgebonden budget (PGB)
 • Uit particuliere middelen
 • Meerdere manieren gecombineerd

U kunt zich op verschillende manieren aanmelden:

 • U meldt zichzelf telefonisch aan
 • U meldt zich aan via het aanmeldingsformulier
 • U meldt zich via de website van HVP Zorg aan
 • Uw huisarts meldt u aan
 • Het transferpunt van een ziekenhuis wijst u toe
 • Verschillende organisaties of instellingen kunnen u ook doorverwijzen / aanmelden

Na de aanmelding wordt er z.s.m. contact met u opgenomen, zodat de benodigde stappen gezet kan worden om de zorg- en dienstverlenging te kunnen aanvragen en/of starten.